PolitiattesterStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.Her finner du Politiattest - skjemaNytt fra 1. januar 2009 er at alle i Verdal FIK, som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal levere politiattest. Dette har styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè vedtatt.Verdal FIK har tatt dette opp i styret, og har valgt Ingeborg Østerås som ansvarlig person til å håndtere politiattestene i laget. Ansvarlig person har taushetsplikt overfor uvedkommende, i forhold til de opplysninger de får kjennskap til gjennom politiattestene.

Uavhengig av taushetsplikten har ansvarshavende imidlertid full anledning til å skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist politiattester uten anmerkning eller som har unnlatt å innlevere politiattest. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte.

Innhenting av politiattest gjøres på følgende måte:

  • Styret i Verdal FIK deler ut politiattestskjemaene til de aktuelle personene (trenere, lagledere, oppmenn osv.).
  • De aktuelle personene må fylle ut og undertegne politiattestskjemaet og levere det til den personen du mottok skjemaet fra., som leverer skjemaene til Ingeborg.
  • Den ansvarlige personen i friidrettsklubben underskriver skjemaet og sender søknaden om politiattest til politiet.
  • Politiet sender politiattestene i posten til de aktuelle personene og vedkommende fremviser attesten for den ansvarlige i friidrettsklubben. Politiet sender aldri attestene direkte til friidrettsklubben.
  • Personen som har mottatt attesten, viser den fram for den ansvarlige i friidrettsklubben, som noterer at attesten er lagt fram for Verdal FIK. Attesten skal aldri lagres hos Verdal FIK.
Hvordan behandler idrettslaget en politiattest med anmerkning?
En attest med anmerkning betyr at den aktuelle personen har en dom eller for tiden er tiltalt/siktet for seksualforbrytelser overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Vedkommende skal derfor ikke settes til oppgaver i idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. En attest med anmerkning fremvises for den styreoppnevnte.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun den styreoppnevnte og vararepresentanten som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

Hvordan behandler idrettslaget en person som ikke ønsker å innhente eller legge fram politiattest?
Hvis idrettslaget ber om en politiattest, men den aktuelle personen ikke ønsker å innhente den eller å legge den fram, skal vedkommende ikke settes til oppgaver som innebærer er tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming.
Den styreoppnevnte skal notere ned at vedkommende har unnlatt å innlevere politiattesten, og oppbevare opplysningene på en forsvarlig måte, se nedenfor.

Lagring av informasjon om attest med merknad
Attester med merknader skal heller ikke lagres av idrettslaget, men kun fremvises for den styreoppnevnte evt. vararepresentanten. Behandling av slike sensitive opplysninger kan bare skje med samtykke fra den det gjelder. Den styreoppnevnte kan derfor verken lagre opplysninger om eller notere ned at det er innlevert en politiattest med merknader uten tillatelse fra den det gjelder.

Lagring av informasjon om at en person ikke har fremvist politiattest
Dersom en person er avkrevd politiattest, men ikke har innhentet eller ønsket å fremvise attesten, bør den styreoppnevnte evt. vararepresentanten notere ned dette og lagre opplysningene sammen med øvrige styredokumenter.

Idrettslaget må sikre lagring av personopplysningene.

Flere opplysninger ang. politiattestene finner du HER